02-1_การลงทะเบียนบัญชีจริง

01_ข้อมูลส่วนบุคคล
02-2_ข้อมูบบัญชีซื้ัอขาย