02-2_ข้อมูบบัญชีซื้ัอขาย

02-1_การลงทะเบียนบัญชีจริง
02-3_รหัสผ่านบัญชี